مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم تهران از رهگذر برنامه های راهبردی توسعه گردشگری (مورد منطقه 15تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

3 کارشناس ارشد

10.22034/jest.2018.15837.2444

چکیده

امروزه توسعه پایدار مناطق کلانشهری کشور تا حدود زیادی به نحوه مدیریت و نگرش به ظرفیت های موجود در حریم آنها بستگی دارد، در اسناد فرادست " صیانت و توسعه پایدار" به عنوان راهبرد اصلی حریم مورد تاکید قرار گرفته است، حریم کلانشهر تهران با وسعت 6000 کیلومتر مربع و وجود ارزش های طبیعی و نیز آثار متعدد تاریخی و مذهبی از ظرفیت های بالایی برای پیاده سازی این راهبرد برخوردار است، ولی متاسفانه تعدد مدیریت در کنار نبود اسناد و برنامه های مبتنی بر منطقه بندی عملکردی سبب شده که موضوع شناسایی و تاکید بر این قبیل ارزشها به موضوعی مهم و محوری تبدیل گردد و لذا قصد ما در این تحقیق بر این بوده که با بیان ارزشهای گردشگری پهنه حریم منطقه 15 و نیز ارائه برنامه راهبردی، به تحکیم راهبرد صیانت و توسعه پایدار کمک کنیم. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و در جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل ترکیبی(SWOT-AHP) بهره گرفته شده است. یافته ها منعکس کننده این مطلب است که جایگاه استراتژیک حریم منطقه15 به منظور مدیریت توسعه پایدار و توسعه گردشگری، از نوع راهبرد تهاجمی بوده و این منطقه می‌تواند از فرصت های موجود و نیز نقاط قوت درون سیستمی خود به نحو شایسته استفاده نموده و از طریق توسعه و مدیریت مطلوب گردشگری، به سمت توسعه پایدار حریم خود حرکت نماید. همچنین ساختارهای پنجگانه موثر بر مدیریت توسعه پایدار حریم منطقه15 تهران با تاکید بر گردشگری با در نظر گرفتن شرایط درونی و بیرونی موثر بر آن رتبه بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات