بررسی کارایی سیستم های طبیعی و لجن فعال جهت تصفیه فاضلاب شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان

10.22034/jest.2018.15742.2426

چکیده

زمینه و هدف: لذا هدف از این تحقیق، بررسی کارایی سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب (نیزار مصنوعی و برکه تثبیت) و لجن فعال(هوادهی گسترده و لجن‌فعال متعارف) جهت تصفیه فاضلاب شهری می‌باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی مقطعی بر روی تصفیه‌خانه های فاضلاب استان کرمانشاه در طول مدت یک‌سال انجام پذیرفت. در طول مدت تحقیق هر هفته نمونه برداری از فاضلاب ورودی و پساب خروجی از تصفیه خانه انجام گرفت و کارایی تصفیه خانه با سنجش پارامترهایی نظیر TSS، BOD5 و COD مورد بررسی قرار گرفت. تمامی مراحل نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌ها بر اساس روش‌های موجود در کتاب استاندارد متد انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین کل برای پارامتر BOD5 پساب خروجی در سیستم های مختلف نیزار مصنوعی، برکه تثبیت، هوادهی گسترده و لجن فعال متعارف به ترتیب mg/l 55، 25، 21 و 23 و برای COD به ترتیب mg/l 143، 43، 40 و 40 و برای TSS به ترتیب mg/l 47، 101، 40 و 33 بدست آمد. از بین سیستم های مورد بررسی بیشترین میزان حذف COD مربوط سیستم لجن فعال متعارف(97/86٪) و کمترین آن مربوط به نیزار مصنوعی(6/61٪) بوده و بیشترین میزان حذف BOD5 مربوط به سیستم برکه تثبیت(18/85٪) و کمترین ان مربوط به نیزار مصنوعی(01/72٪) می باشد نسبت BOD5/COD در فاضلاب ورودی برای سیستم های مورد بررسی به ترتیب 56/0، 62/0، 59/0 و 55/0 بدست آمد.
نتیجه گیری: در بررسی انطباق کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه های استان کرمانشاه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران می توان نتیجه گرفت که پساب تولیدی از نظر پارامترهای مورد بررسی با استانداردهای رایج مطابقت داشته است و می توان از آن استفاده مجدد نمود و یا به آب های پذیرنده تخلیه کرد. همچنین کارایی سیستم های طبیعی در حذف پارامترهای مورد بررسی بیشتر از سیستم های لجن فعال بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات