کاربرد منطق فازی جهت برآورد تبخیر و تعرق شهرستان گناباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیا، دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه حکیم

10.22034/jest.2018.15622.2408

چکیده

زمینه و هدف: این تحقیق با هدف استفاده از توانمندی های سیستم استنتاج فازی نسبت به برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از داده های هواشناسی طی دوره 20 ساله (1372-1392) شهر گناباد صورت گرفت.
روش بررسی: براین اساس پس از بررسی مدل موجود و بررسی ترکیب های مختلف داده های هواشناسی، مدل نهایی برای برآورد تبخیر و تعرق ارائه شد. با این روش برای مدل ارائه شده در مجموع با داشتن 20 سطح برای ورودی مدل یک سطح برای خروجی مدل یا همان تبخیر و تعرق، 50 قانون در سیستم استنتاج ممدانی تعریف شد مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل حاصل از مدل فازی با مدل پنمن - مانتیس - فائو مورد مقایسه قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری: کارایی مدل های مورد مقایسه با استفاده از آماره های ریشه میانگین مربع خطا، خطای انحراف میانگین، ضریب تعیین و معیار جاکوویدز (t) و معیار صباغ و همکاران (R2 /t) مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه نتایج مدل فازی با مدل پنمن - مانتیس – فائو مورد مقایسه قرار گرفته، بیشترین تبخیر و تعرق در ماه ژولای اتفاق افتاده و همبستگی بالایی بین این دو مدل وجود داشت (,RMSE=0/08 ,R2=0/98 ,MBE=0/05 0/25 t= , R2 /t=3/92).

کلیدواژه‌ها

موضوعات