تحلیل نقش ساختار کالبدی معماری بادگیر بر میزان رفتار حرارتی با مدلسازی در نرم افزار فلوئنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22034/jest.2018.15613.2407

چکیده

زمینه و هدف: اقلیم و شرایط اقلیمی به عنوان موضوعی اساسی در طراحی سکونتگاههای انسانی همواره مد نظر بوده است. بادگیر به عنوان یکی از عناصر معماری با انتقال باد مطلوب به فضای داخلی و وارد کردن جریانی پویا و برگرفته از محیط ضمن بهره مندی از سرمایشی مناسب، عاملی مهم در جهت صرفه جویی انرژی می باشد. این پژوهش نقش ساختار کالبدی معماری بادگیر بر میزان رفتار حرارتی و کاهش دمای محیط را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. به عبارت دیگر این سوال مطرح است که افزایش ارتفاع بادگیر چگونه می تواند در رفتار حرارتی و عملکرد بهتر آن نقش موثر داشته باشد. در این راستا شهر شاهرود در اقلیم گرم و خشک جهت مطالعه موردی برگزیده شده است.
روش بررسی: روش تحقیق در این پژوهش، با توجه به ماهیت میان رشته ای آن، ترکیبی از روش تحقیق تجربی و شبیه سازی می باشد. در مرحله اول با استفاده از یک راهبرد تجربی، متغیرهای مستقل تاثیر گذار شناسایی و متغیرهای وابسته توسط دستگاه های دقیق دیجیتال اندازه گیری شدند، سپس داده ها با راهبرد شبیه سازی و استفاده از علم دینامیک سیال محاسباتی (CFD) مورد تحلیل قرار گرفتند. شبیه سازی در این پژوهش توسط نرم افزارهای Gambit و Fluent انجام شد. تدابیر مورد استفاده در این پژوهش نیز شامل ثبت دقیق اندازه های مورد انتظار، محیط مطالعه کاملا کنترل شده و شبیه سازی در نرم افزار و رویه آزمایشی آن، یافتن دمای بهینه محیطی با اندازه گیری های فیزیکی بوده است.
نتیجه گیری: نتایج حاصله از تحلیل های این پژوهش، نقش ارتفاع بهینه بادگیر را مشخص می نماید و اعمال آن در طرح هندسی بادگیر باعث افزایش کارایی و تهویه مناسب تر می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات