الگوی تجمع عناصر زنوبیوتیک و ضروری در جایگاه های رویشی پر، پایش زیستی کوتاه مدت و بلند مدت با رویکرد سطوح تغذیه ای مختلف در مرغابی سانان زمستان گذران شمال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jest.2018.15512.2402

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت های انسانی موجب انتشار مقادیر زیادی از فلزات در محیط زیست و آلودگی اکوسیستم ها و زنجیره های غذایی تا سطح انسانی شده است. همچنین آلودگی فلزات سنگین به یک مشکل مهم در دهه های اخیر تبدیل شده است. این فلزات به طور بالقوه ای برای بیش تر موجودات در سطوح مختلف مواجهه و جذب، مضر و خطرناک هستند. هدف از این مطالعه از یک سو، بررسی تجمع جیوه در شاهپر های اولیه پروازی و پر های ناحیه بیرونی دم بین مرغابی سانان با رژیم غذایی متفاوت و از سوی دیگر بررسی سطوح مختلف برخی از عناصر زنوبیوتیک (جیوه، کادمیوم و سرب) و ضروری (آهن، مس، روی و نیکل) در قطعات مختلف پر های بیرونی دم، شاهپر های اولیه بال و پر های سینه ای در چهار گونه از مرغابی سانان با جایگاه های متفاوت در زنجیره غذایی است که شامل غاز خاکستری (Anser anser)، خوتکا (Anas crecca)، فیلوش (Anas acuta) و اردک سرسبز (Anas platyrhynchos) می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه جیوه توسط دستگاه پیشرفته اندازه گیری ترکیبات جیوه (AMA 254 Advanced Mercury Analyzer) و بقیه فلزات نیز توسط دستگاه پلاسمای جفت شده القایی / طیف سنجی نشر نوری (ICP/OES) اندازه گیری شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که در میانگین غلظت جیوه و دیگر فلزات بین گونه ها و قطعات مختلف شاهپرهای دم (001/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات