بررسی عوامل موثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیلة کشاورزان بکاربرنده استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

10.22034/jest.2018.15411.2393

چکیده

امروزه مصرف کودهای زیستی به‌عنوان جایگزین کودهای شیمیایی به همراه کاهش خطرهای زیست محیطی،رفتار زیست محیطی کشاورزان را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، هدف این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیلة کشاورزان بکاربرنده استان البرز بود. جامعة آماری تحقیق کشاورزان استفاده‌کننده از کودهای زیستی بودند که 45 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری انباشتی مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با کسب نظر از پانل متخصصان و پایایی مقیاس‌های آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/0) بررسی و تأیید شد. نتایج نشان داد که رفتار زیست محیطی کشاورزان درخصوص استفاده از کودهای زیستی از سطح متوسط بیشتر بود. همچنین، بین سطح زیر کشت، میزان ادراک زیست محیطی و اقتصادی اثرات استفاده از کودهای زیستی و میزان عوامل انگیزشی برای مصرف کودهای زیستی با کل مؤلفه‌های تشکیل دهندة رفتار زیست محیطی کشاورزان مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد که متغیرهای میزان ادراک زیست محیطی و اقتصادی اثرات استفاده از کودهای زیستی، میزان عوامل انگیزشی برای مصرف کودهای زیستی، میزان سطح زیر کشت و میزان دسترسی به ادوات مورد نیاز برای استفاده از کودهای زیستی، حدود 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تببین کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات