بررسی توزیع مکانی و استخراج چند مرحله ای عناصر سنگین (کروم و کادمیوم)در غبارهای ته نشین شده اطراف کارخانه سیمان قاین

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشکده محیط زیست و انرژی، گروه محیط زیست

3 ، دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

10.22034/jest.2018.15377.2391

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی توزیع مکانی و استخراج چند مرحله ای عناصر سنگین کروم و کادمیوم در اندازه های مختلف غبارهای ته نشین شده اطراف کارخانه سیمان قاین واقع در استان خراسان جنوبی می باشد.
روش بررسی:بدین منظور نمونه برداری از گرد و غبار در 5 محور در دامنه فاصله ای 500 تا1500 متری و در جهت باد غالب انجام شد. در هر محور 4 نمونه گرد و غبار و در مجموع 20 نمونه جمع آوری گردید. غلظت فلزات سنگین در ریزگردهای کمتر از 63 ، 63-125، 125-250، 250-500، 500-1000 و 1000تا 2000میکرون بررسی گردید.
یافته ها: بر طبق داده های به دست آمده از انجام این تحقیق میانگین غلظت کل کروم و کادمیوم به ترتیب 42/36 و 55/0 میلی گرم بر کیلو گرم به دست آمد. بیشترین میزان فلز کروم در مراحل استخراج چند مرحله ای در فاصله های 500 و 1500 متری به ترتیب در ایستگاه های 4 و5 و بیشترین میزان کادمیوم در ایستگاه 4 بوده است. همچنین بیشترین میزان فلز کروم در تمام دانه بندی های مختلف گردو غبار در فواصل 500 و 1500 متری در ایستگاه شماره 5 و بیشترین میزان کادمیوم در تمام دانه بندی های گردو غبار در ایستگاه شماره 4 می باشد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بیشترین میزان گردو غبار خروجی کارخانه سیمان قاین در ایستگاه شماره 1 و 4 ته نشست می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات