مقایسه انواع مختلف دیوار سبز جهت دستیابی به پایداری

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه پایم نور تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 معاونت و مدیر پژوهش و توسعه شرکت آپتیم دیزاین آمریکا- عضو موسسه معماران آمریکا

4 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

10.22034/jest.2018.16480.2505

چکیده

طراحی، ساخت و نگهداری ساختمان تأثیر تهدید کننده ای بر روی محیط زیست و منابع طبیعی دارد و جوامع نیازمند به اتخاذ تصمیم آگاهانه برای گزینش راه بسیار پایدار برای زندگی هستند. از آنجایی که چالش آینده ساختمان سازی، ساختن با کمترین استفاده از انرژی های نا تجدید پذیر، کمترین تولید آلودگی و کمترین مصرف انرژی و کاهش هزینه است، توجه به پتانسیل دیوار سبز به عنوان یک راه حل یشنهادی معاصر در جهت تحقق معماری پایدار و معماری همساز با طبیعت رویکردی واجد ارزش میباشد. بکارگیری پوشش های سبز عمودی در ساختمان ایده جدیدی نیست و چندین فواید اکولوژیکی و محیطی را به عنوان یکی از اجزای طراحی شهری، به ساختمان و شهر ارائه می دهد. با در نظر گرفتن رابطه بین فواید محیط زیستی، فواید اقتصادی نظیر صرفه جویی در مصرف انرژی برای ساختمان و ویژگی های سیستم های سبز عمودی، اجتماعی از پوشش های سبز میتواند دیدگاهی پایدار برای نماهای ساختمان‌های موجود و یا جدید باشد. از این رو مقاله پیش رو برآنست تا در یک پژوهش استدلال منطقی و در یک روش توصیفی با تکیه بر مطالعات و اسناد کتابخانه ای و در یک فرآیند گام به گام، به بررسی پیشینه و مقایسه انواع مختلف سیستم سبز عمودی از منظر اهداف طراحی، اجرا و تعیین فواید این فناوری منفعل جهت دستیابی به معماری پایداری بپردازد. نتایج ارزیابی نشان داد که انتخاب و اجرای نوع سیستم دیوار سبز و رسیدن به پایداری در اهداف مورد انتظار از سیستم رابطه مستقیمی با هدف مورد انتظار از دیوار سبز، مکان پروژه که شامل اقلیم مکان و ویژگی های ساختمان(نظیرجبهه مورد انتظار)، گونه گیاهی مناسب اقلیم و ساختمان، میزان بودجه در نظر گرفته شده جهت این امر، و شرایط موجود و یا در نظر گرفته شده جهت دوران نگهداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات