ارزیابی اثرات طرح تسطیح لیزری از دیدگاه پایداری در شهرستان سپیدان

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.22034/jest.2018.16451.2497

چکیده

زمینه و هدف: نتیجه تحقیقات بیانگر آن است که در اراضی ناهموار استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی به عمل نمی‌آید. بنابراین تسطیح اراضی از مهمترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده و در این راستا مبالغ بسیار هنگفتی از بودجه کشور صرف عملیات تسطیح و بستر سازی مزارع شده است. اما بالطبع این طرح اثرات متفاوتی را برای بهره‌برداران و روستائیان به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی طرح تسطیح لیزری و همچنین مقایسه دیدگاه دو گروه اجراکنندگان تسطیح لیزری و اجراکنندگان تسطیح مهندسی به عنوان پذیرندگان تکنولوژی پیشین تسطیح اراضی در مورد اثرات طرح تسطیح لیزری بود.
روش بررسی: برای انجام این پژوهش از شیوه کیفی و طرح تحقیق چند موردی بهره برده شد. افراد مورد مطالعه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از 22 نفر اجراکننده تسطیح لیزری و 5 نفر اجراکننده تسطیح مهندسی جمع آوری گردید.
یافته ها و نتیجه گیری: کشاورزان از جمله مهمترین اثرات زیست محیطی طرح تسطیح لیزری را بهبود چشم انداز روستا، کاهش فرسایش خاک و افزایش حاصلخیزی آن بیان نمودند. از دیدگاه کشاورزان مهمترین پیامدهای اجتماعی طرح علاقه به زندگی در روستا، علاقه به ادامه کشاورزی و کاهش تعداد نیروی کار بود. همچنین نتایج مبین آن بود که اجرای تسطیح لیزری از لحاظ اقتصادی افزایش درآمد و کاهش هزینه ها را در پی داشته است. در پایان بر اساس یافته‌ها توصیه‌های کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات