توسعه و مدیریت مناطق تفرجگاهی با بررسی نیازها و ترجیحات بازدیدکنندگان (مطالعه موردی: مناطق تفرجگاهی شهرستان گرگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آمایش محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5 دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/jest.2018.16413.2494

چکیده

استفاده مطلوب از یک فضای تفرجی هنگامی انجام می‌شود که آن محیط بتواند پاسخگوی نیازها و ترجیحات مراجعه‏کنندگان آن باشد. در پژوهش حاضر، نیازها و ترجیحات بازدیدکنندگان در عمده‌ترین مناطق تفرجگاهی پیرامون شهر گرگان شامل منطقه‌ی جنگلی ناهارخوران و پارک‌های جنگلی النگدره و قرق بررسی شد و با استفاده از نتایج حاصل، راهکارهایی برای بهینه‏سازی شرایط پارک‌ها بر مبنای نیازها و ترجیحات بازدیدکنندگان ارائه گردید. روش تحقیق به صورت تحلیلی و پیمایشی بود و برای انجام این پژوهش تعداد 100 پرسشنامه در فصول بهار و تابستان سال 1394 در این مناطق تکمیل شد. نتایج نشان داد که اغلب بازدیدکنندگان از مناطق بومی هستند. اکثر افراد بیش از سه بار در سال و معمولا روزهای تعطیل سال و تعطیلات آخر هفته را به این مناطق مراجعه می‌کنند. اغلب پاسخ‌دهندگان 2 تا 4 ساعت از وقت خود را در این مناطق می‌گذرانند. اغلب افراد هنگام حضور در منطقه فعالیت‌های تفرجی شامل استراحت و غذا خوردن، پیاده‌روی، عکاسی، تماشای طبیعت و بازی و ورزش را انجام می‌دهند. حدود 10 سوال از سوالات پرسشنامه در خصوص بررسی معیارهای مطلوبیت محیط در خصوص برآوردن نیازها و ترجیحات بازدیدکنندگان تنظیم شده بود. نتایج نشان داد که این پارک‌ها در شرایط کنونی تمامی نیازهای افراد را تامین نمی‌کنند. مطابق با نتایج، نیاز به بهبود امکانات و تسهیلات مناطق برای برآوردن نیازها و ترجیحات بازدیدکنندگان است. نتایج این پژوهش می‌تواند به مدیران مناطق در تامین نیازها و ترجیحات بازدیدکنندگان کمک کند. بدیهی است تامین نیازها و ترجیحات بازدیدکنندگان در تامین رضایت آن‌ها از مناطق و بازدید مجدد آن‌ها از منطقه موثر است. در پایان راهکارهایی برای بهبود شرایط پارک‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات