سنجش عوامل تأثیرگذار بر تنزل شاخص های کیفیت زندگی در بافت قدیمی و تاریخی شهر شیراز با بهره گیری از فرایند تحلیل شبکه ای شبکه ای(ANP)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد

2 کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری؛ دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) مشهد

10.22034/jest.2018.16442.2495

چکیده

ورود تکنولوژی های نوین، تغییر یافتن هنجارها و انتظارات مردم باعث گردیده تا شهرهای تاریخی کشورمان پاسخگوی نیازهای ساکنین خود نباشد و موجبات پایین آمدن کیفیت زندگی در شهرها فراهم شود. مشکلات ناشی از شهرنشینی در دهه های اخیر روابط منطقی زندگی شهری را نابسامان نموده است و کیفیت زندگی در شهرها را کاهش داده است. شهر شیراز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از این رو مقاله حاضر به دنبال سنجش عوامل تأثیرگذار بر تنزل شاخص های کیفیت زندگی در بافت قدیمی و تاریخی شهر شیراز می باشد. روش مورد استفاده تحلیلی- توصیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات اسنادی - کتابخانه ای و میدانی می باشد. با استفاده از پرسشنامه هایی که تعداد آنها از طریق روش کوکران مشخص گردیده اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است، همچنین مصاحبه هایی با مسئولین اداره شهر صورت گرفته است که وجوه مشترک این مصاحبه ها با پرسش نامه های تکمیل شده توسط مردم استخراج گردیده است و با استفاده از روش آماری T تک نمونه ای و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل این وجوه مشترک انجام شده است، در ادامه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و نرم افزار Super Decisionsبه تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. از محاسبات و تحلیل های صورت گرفته توسط نرم افزار این نتیجه حاصل شده که بعد اقتصادی از لحاظ تأثیرگذاری بر کیفیت زندگی در بافت قدیمی و تاریخی شهر شیراز با 33% در رتبه اول بعد اقتصادی و ابعاد کالبدی با 28%، اجتماعی با 24% و زیست محیطی با 14% رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. باتوجه به نتایج حاصله می بایست مباحث اقتصادی با تمرکز بیشتری مد نظر قرار گیرد تا زمینه سازی بهبود شرایط کیفیت زندگی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات