بررسی نقش گیاه اسطوخودوس در جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم (مطالعه موردی آزمایشگاه شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10.22034/jest.2018.16315.2485

چکیده

زمینه و هدف: به منظور بهبود مدیریت پسماندهای شیمیایی فلزات سنگین سرب و کادمیوم، پروژه ای در آزمایشگاههای شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی انجام شد. در این راستا، روش کم هزینه و دوستدار محیط زیست گیاه‌پالایی و گیاه اسطوخودوس با توجه به شرایط آسان رشد برای تصفیه خاک انتخاب شدند.
روش بررسی: گیاه اسطوخودوس در 30 نمونه خاک آلوده به پسماندهای شیمیایی کاشته شد و در 1‌ گلدان به عنوان نمونه شاهد، کاشته نشد. در طول 2ماه، هر10روز یکبار مقدار سرب و کادمیوم برگهای پیر و جوان، ریشه ها و هر دو نمونه خاک اندازه گیری شد. در همه نمونه‌ها غلظت فلزات سرب و کادمیوم با روش تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج نشان داد اختلاف معناداری در قدرت جذب سرب (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات