ارزیابی ریسک زیست‌محیطی کارخانه سیمان اکباتان همدان با استفاده از روش‌های (FMEA.AHP.Delphi)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشیار گروه منابع طبیعی- محیط زیست، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 استادیار گروه منابع طبیعی- محیط زیست، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.22034/jest.2018.16309.2481

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به نیاز روز افزون انسان به مکانی برای زیستن، هر روزه تقاضا برای ساخت و ساز رو به فزونی است و از آنجا که یکی از مواد اساسی و مورد نیاز برای عملیات مختلف عمرانی، سیمان است و با توجه به اثرات متنوعی که کارخانه سیمان بر محیط زیست تحمیل میکند، در این مطالعه سعی بر این شده است که با استفاده از روشهای معرفی شده به بررسی ریسکهای کارخانه سیمان اکباتان همدان پرداخته شود.
مواد و روشها: طی این پژوهش با استفاده از روش Delphi یک گروه کارشناس که به فعالیت‌های کارخانه آشنایی کامل دارند، تشکیل شد و با تهیه و تنظیم لیستی از فعالیت‌های کارخانه سیمان و اثرات آن در سه محیط فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در غالب پرسشنامه‌ای و انجام نظرسنجی از اعضای گروه تخصصی فعالیت‌های دارای ریسک کارخانه شناسایی شد. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و آنالیزهای انجام ‌شده به وسیله نرم‌افزار Expert choise، احتمال وقوع ریسک‌ها برآورد شد و با انجام روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA) دو فاکتور شدت اثر و احتمال کشف ریسک هم محاسبه گردید. سپس عدد ریسکها بدست آمد و بر اساس عدد ریسک اولویت‌بندی شدند و در هر محیط مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که، ریسک آلودگی هوا با عدد ریسک (18/24)، به عنوان شاخص ترین ریسک شناسایی شد و ریسک جذب کارگران غیر بومی با عدد ریسک (0/740) به عنوان کمترین ریسک شناسایی شده در این پژوهش شناخته شده است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که به کارگیری روش Delphi و (AHP) و (FMEA) میتواند ضمن شناسایی و اولویت بندی فعالیتها و ریسکهای شاخض کارخانه سیمان اکباتان همدان، برنامه ریزیهایی برای پیشگیری و برطرف کردن ریسکهای شاخص انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات