بررسی آلودگی فلزات آهن، سرب و کادمیوم در رواناب سطحی (مطالعه موردی: مناطق پر ترافیک شهر ملایر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 دانشگاه ملایر

10.22034/jest.2018.16072.2454

چکیده

زمینه و هدف: شهرنشینی به‌طور چشم‌گیری باعث افزایش سطوح غیرقابل نفوذ شده است که به جاری شدن سیلاب و آلودگی رواناب منجر می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی آلودگی فلزات آهن، سرب و کادمیوم در رواناب سطحی نقاط پر ترافیک شهر ملایر در سال 1393 انجام یافت.
روش بررسی: نمونه‌برداری از 5 ایستگاه منتخب در سطح شهر ملایر در 3 تکرار انجام یافت. نمونه‌ها پس از جمع‌آوری به بطری-های پلی‌اتیلنی منتقل و به هر بطری چند قطره اسید نیتریک به‌منظور رساندن pH نمونه‌ها به 2 افزوده شد. بعد از طی مراحل آماده‌سازی آزمایش‌گاهی، غلظت عناصر در نمونه‌ها به‌وسیله دستگاه نشر اتمی خوانده شد. پردازش آماری داده‌ها توسط نرم‌افزار‌ SPSS انجام یافت.
یافته‌ها: نتایج بیان‌گر آن بود که میانگین غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم نمونه‌ها به‌ترتیب برابر با 14/0 ± 22/0، 10/0 ± 32/0 و 01/0 ± 15/0 میلی‌گرم در لیتر و برای عناصر سرب و کادمیوم بیش‌تر از رهنمود WHO برای تخلیه به منابع آب سطحی است.
نتیجه‌گیری: از آن‌جا که آلودگی رواناب به فلزات سنگین به‌ویژه بر اثر آلاینده‌های منتشرشده ناشی از حمل و نقل می‌تواند منجر به تهدید منابع پذیرنده و به تبع آن بروز مخاطرات بهداشتی برای شهروندان ‌شود، لزوم اندیشیدن تمهیداتی برای جمع-آوری و تصفیه رواناب ناشی از نزولات جوی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات