بررسی جذب فلزات سنگین نیکل، مس و کادمیوم با نانوزئولیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امیرکبیر

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10.22034/jest.2018.16985.2559

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: در این مقاله تهیه نانو ذرات زئولیت با استفاده از آسیای سیاره‌ای در زمان‌های مختلف انجام شد. همچنین از سدیم‌ هگزا متا فسفات به‌ عنوان متفرق کننده در خردایش زئولیت استفاده شد. در ادامه، نانوذرات زئولیت تهیه شده برای حذف فلزات سنگین نیکل، مس و کادمیوم از پساب‌های مصنوعی در سیستم ناپیوسته بکار گرفته شد.
روش بررسی: در این مقاله به کمک آسیای گلوله‌ای و سیاره‌ای اقدام به تولید نانوزئولیت کرده و در ادامه در آزمایش‌های جذب امکان بهبود حذف یون‌ها توسط ماده تولیدی بررسی می‌شود. آزمایش‌های جذب به صورت ناپیوسته در شرایط آزمایشی متغیر مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت اثر سدیم‌ هگزا متا فسفات بر جذب فلزات سنگین نیکل، مس و کادمیوم نشان داده می‌شود.
بحث و نتیجه گیری: بررسی تاثیر سدیم‌ هگزا ‌متا ‌فسفات بر خردایش و جذب فلزات سنگین توسط نانو‌زئولیت نشان داد که استفاده از سدیم‌ هگزامتا فسفات منجر به کاهش مصرف انرژی در خردایش شده و تاثیر مثبت بر حذف فلزات نیکل و کادمیوم توسط نانو‌زئولیت داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات