بررسی جایگاه و نقش کنفرانس اعضای معاهدات زیست محیطی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 تهران دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات

10.22034/jest.2018.16787.2536

چکیده

زمینه و هدف: یکی از ساختارهای مهم بین المللی که نقش زیادی در توسعه نهادی حقوق بین الملل محیط زیست داشته است، کنفرانس اعضای معاهدات زیست محیطی به شمار می آید. با این همه، جایگاه و مشروعیت وضع مقررات زیست محیطی، توسعه و تضییق الزامات و تعهدات مندرج در معاهدات زیست محیطی توسط کنفرانس اعضا و اجرای تصمیمات و مصوبات آن، از مسائل حقوقی مهم
می‌باشد که کمتر به آن پرداخته شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا جایگاه حقوقی و نقش کنفرانس اعضای معاهدات زیست محیطی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست مورد بحث و بررسی های حقوقی قرار گیرد.
روش بررسی : این تحقیق مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی است. بر اساس این روش، برخی از معاهدات زیست محیطی از دهه 1970 تا به امروز که دربردارنده ساختار کنفرانس اعضا هستند، گردآوری، تجزیه ، تحلیل و مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است.
یافته ها و نتایج : این پژوهش، ضمن بررسی فرصتها و ظرفیتهای حقوقی "کنفرانس اعضا" در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، نتیجه گیری کرد که کنفرانس اعضای معاهدات زیست محیطی همچنان با ناکارآمدی‌ها و خلأهای حقوقی و اجرایی مواجه هستند و در نهایت، راهکارها و پیشنهاداتی در جهت جبران خلأهای فراروی ساختار کنفرانس اعضا ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات