بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف سم نانواکسید روی (ZnO) بر تغییرات بافتی کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه گرگان

3 دانشگاه خرمشهر

10.22034/jest.2018.16739.2530

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی عملکرد آنزیم‌های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان پس از مصرف خوراکی ویتامین C در جیره غذایی می‌‌باشد. ویتامین C یک آنتی اکسیدانت با وزن مولکولی پایین و موثر در فاز آبی است که از قسمت‌های مختلف سلول در برابر رادیکال‌های آزاد اکسیژن و نیتروژن محلول درآب حفاظت می کند. تعداد 170 قطعه ماهی با میانگین وزنی 170 گرم در تانک‌های 70 لیتری قرار گرفت. نمونه‌های خون ماهیان در طی روزهای 5 و 10 پس از قرارگیری در معرض غلظت‌های 400 و 800 میلی‌گرم بر کیلوگرم واحد غذا ویتامین C استحصال گردید. فعالیت آنزیم ACP و AST در روز پنجم در گروه‌های تیمار 400 و 800 میلی‌گرم بر کیلوگرم ویتامین C نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری نشان داد. فعالیت آنزیم ACP و AST در روز پنجم در گروه‌های تیمار 400 و 800 میلی‌گرم بر کیلوگرم ویتامین C نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری نشان داد. نتایج این مطالعه نشان داد که ویتامین C در روش خوراکی ایمنی غیر اختصاصی را در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحریک نموده و قادر است باعث بهبود شاخص‌های آنزیمی در غلظت 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم ویتامین C شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات