حذف نیترات به کمک بیوفیلم میکرو جلبک در حوض چه زیستی جهت تصفیه پیشرفته فاضلاب

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه محیط زیست (مهندسی محیط زیست)، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز ، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/jest.2018.16699.2528

چکیده

زمینه و هدف: افزایش جمعیت سبب مصرف روز افزون منابع مختلف و منجر به تولید ضایعات و پساب بیش‌تری توسط بشر گردیده است به‌طوری که انواع پساب ها و چگونگی دفع آن ها از چالش های بشر در عصر جدید می باشد. در این تحقیق اثرات پالایندگی بیوفیلم ریزجلبک‌ها در حذف نیترات از پساب شهری مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: بدین منظور تعداد 4 تیمار با 3 تکرار تحت دو رژیم حرارتی (25 و 30 درجه سانتی گراد) و نوری (12 و 24 ساعته) قرار داشتند و در طی3 روز متوالی و در هر روز 2 بار نمونه برداری در هر 12 ساعت انجام شد.
یافته ها و بحث: نتایج تحقیق در پایان روز سوم آزمایش (پس از گذشت 72 ساعت) نشان داد که بیوفیلم میکروجلبک توانایی حذف زیستی نیترات به میزان 76/79 درصد از پساب را دارد که تحت شرایط دمایی 30 درجه سانتی گراد و تابش نوری 12 ساعته در هر روز، به دست آمد که از این میزان درصد حذف به دست آمده، 82/41 درصد حذف مربوط به فعالیت باکتری های موجود در پساب و 94/37 درصد حذف مربوط به فعالیت میکروجلبک ها می باشد.
نتیجه گیری: این نتایج، توانایی بیوفیلم میکروجلبک ها را در کاهش نیترات پساب و کاربرد آن به عنوان مکمل فرآیند تصفیه ثانویه و پیشرفته پساب شهری نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات