مقایسه توانایی گونه های درختی Leucenana leucocephala و Conocarpus erectus و Lawsonia inermis در گیاه پالایی و جذب Cs و Sr .

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد راهنما . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد راهنما. سازمان انرژی اتمی

10.22034/jest.2018.16690.2527

چکیده

توان گیاه‌پالایی و جذب ایزوتوپ‌های پایدار Cs و Sr (نیترات سزیم و نیترات استرانسیوم) در شرایط گلخانه‌ای توسط نهالهای درختی همسان و یکساله‌ی سوبابل (Leucenana leucocephala) ، کنوکارپوس (Conocarpus erectus ) و حنا (Lawsonia inermis) مورد بررسی قرار گرفت. خاک گلدانها با محلول‌هایی با غلظت‌ 50ppm و 250ppm از نمک‌های نیترات سزیم و نیترات استرانسیوم آلوده گردید. بعد از 30 روز ساقه و برگ‌ها به تفکیک گونه برداشت شد. عصاره‌‌های برگ و ساقه به روش هضم سوزاندن خشک (Dry Ashing) تهیه و با دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی (AAS) و دستگاه اسپکتروسکوپی نشری اتمی- پلاسمای جفت شده القایی (ICP) میزان عناصر سزیم و استرانسیوم به ترتیب اندازه‌گیری شد. نتایج آنالیز بخوبی میزان توانایی گونه‌های یکساله مختلف را در پالایش و جذب سزیم و استرانسیوم نشان داد. بطوریکه گونه Conocarpus erectus مناسبترین عملکرد را برای جذب و پالایش بیشتر عناصر سزیم و استرانسیوم دارا می‌باشد. Cs137 و Sr90 دورادیوایزوتوپ مصنوعی و خطرناک برای محیط زیست و انسان هستند که از مراکز تحقیقات هسته‌ای و رآکتورها به محیط نشت میکنند. لذا کاشت این گونه در محیط اطراف نیروگاههای هسته‌ای جهت ایمنی هسته‌ای پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات