پایش زیستی فلزات سنگین با استفاده از گیاه نی (Phragmites australis) در تالاب هشیلان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه ملایر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

3 هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان

10.22034/jest.2018.16687.2526

چکیده

از مهم‌ترین روش‌های بررسی فلزات سنگین ، استفاده از گونه‌های ماکروفیت بعنوان پایشگر‌های زیستی می باشد که به‌عنوان شاخصی مناسب جهت بیان کیفیت محیط زیست مورد استفاده قرار می‌گیرند. در پژوهش حاضر به‌ منظور بررسی وضعیت آلودگی تالاب هشیلان کرمانشاه و تأثیر گونه‌ غالب گیاهی Phragmites australis در منطقه‌، غلظت فلزات سنگین Cu, P‌b, Zn در اندام‌های زیرزمینی و هوایی گیاه نی و رسوبات سطحی تالاب، مورد مطالعه قرار گرفت. آماده‌سازی نمونه‌ها با ا‌سید نیتریک، پر کلریک و پراکسید اکسیژن انجام گرفت و غلظت عناصر مورد مطالعه با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. نتایج حاصل نشان داد، غلظت فلزات مس، سرب و روی در رسوبا‌ت به ترتیب 23/17،47/6 و21/24 میکروگرم بر گرم می باشد. همچنین میانگین غلظت فلز مس در اندام‌های زیرزمینی و‌هوایی گیاه نی 738/2و190/2، فلز سرب143/15و02/13و برای فلزروی 11/6 و37/6 میکروگرم بر گرم وزن خشک بدست آمد که بیشترین تجمع فلزات در اندام‌های زیرزمینی گیاه بود. بالا بودن مقدار شاخص انتقال برای فلز روی بیانگر توانایی بالای انتقال این فلز در گیاه است. در همین راستا بین غلظت فلزروی در اندام‌های زیرزمینی واندام‌های هوایی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد؛ لذا احتمال می‌رود اندام زیرزمینی گیاه نی، پایشگری مناسب برای آلودگی ناشی از عنصر روی در رسوبا‌ت منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات