رشد اقتصادی، مصرف انرژی، آزادسازی تجاری و انتشار آلودگی در ایران و کشورهای عضو اوپک: تحلیل مبتنی بر پنل همجمعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق لیسانس مدیریت پروژه و ساخت

2 دانشجوی کارشناسی عمران-دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه ازاداسلامی واحد تهران شمال

10.22034/jest.2018.17796.2652

چکیده

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات رشد اقتصادی، آزاد سازی تجاری و مصرف انرژی بر میزان انتشار آلودگی در ایران و کشورهای عضو اوپک پرداخته شد. بدین منظور از داده‌های ترکیبی و تکنیک پنل همجمعی در طول دوره 1995-2012 استفاده شده است. آزمون همجمعی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی را تایید می‌کند. نتایج رابطه بلند مدت و کوتاه مدت حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه تاثیر مثبت و معنی داری بر آلودگی و مجذور آن تاثیر منفی بر آلودگی داشته است. لذا فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد بررسی تایید شد. مصرف انرژی و آزاد سازی تجاری هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان انتشار دی اکسید کربن دارند اما تاثیر متغیر مصرف انرژی بر میزان انتشار آلودگی قابل توجه تر است. پیشنهاد می‌گردد که در مطالعات آتی به بررسی سایر شاخص‌های آلودگی از جمله تخریب جنگل و محیط زیست در کشورهای مختلف پرداخته شود تا برنامه ریزان و مسئولین بتوانند نتایج حاصل از این پژوهش‌ها را در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و اتخاذ تصمیمات مفید و مناسب لحاظ نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات