شناسایی عوامل موثردر دستیابی به منظری ایده آل در بدنه خیابانهای شهری(با تاکید برمنظرخیابان های فلسطین وکارگرشمالی شهرتهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تهران

2 استاد

10.22034/jest.2018.17703.2651

چکیده

فضاهای عمومی یکی از مهمترین بخش های شهر راتشکیل می دهند، یکی از این فضاها خیابان های شهری هستند که بیشتر اعمال وفعالیت های روزمره، خاطرات وعواطف واحساسات انسانی در این فضاها شکل می گیرد و به طورکلی بسترحیات شهری ومحل رخداد وقایع وفعالیت های اجتماعی است. درهمین راستا، اهمیت این فضاهای عمومی(خیابان های شهری) زمینه انجام این پژوهش را فراهم آورد. هدف پژوهش حاضر دست یافتن به عوامل تاثیرگذاردرایجاد منظری ایده آل در بدنه خیابان های شهری(خیابان های فلسطین وکارگرشمالی) و قیاس این دو خیابان از لحاظ میزان دارا بودن این ویژگی ها است. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه هایی بسته(طیف لیکرت)، و با کمک روشهایی آماری، فراوانی رتبه ای هرکدام از عوامل موثر بدست آورده شد، در مرحله بعد نیزبا بکارگیری نرم افزارExpert choice و نظرات کارشناسان اهل فن میزان درجه اهمیت هر شاخص ومولفه، با درنظرگرفتن میانگین رتبه ای آنها به منظور شناسایی خیابانی که منظری ایده ال تر راداراست، انجام گرفت، و عوامل ومعیارها تجزیه و تحلیل شدند. روش این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی بوده، وجمع آوری اطلاعات هم به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. درنهایت نتایج تحقیق حاضر نشان داد که خیابان فلسطین با میانگین رتبه ای 2.45 وکسب امتیازاتی بالاتر، نسبت به خیابان کارگر با میانگین رتبه ای 2.34 دارای کیفیتی مطلوب تربوده و ازسویی مشخص شد که خیابان فلسطین نسبت به خیابان کارگر منظر ایده ال تری را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات