شناسایی و طبقه بندی پسماندهای خطرناک صنایع بالادستی نفت براساس روشهای RCRA، UNEP، بازل وفهرست مدون ایران(مطالعه موردی جزیره سیری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجو

3 استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت، دانشگاه جندی شاپور اهواز، ایران

10.22034/jest.2018.17709.2641

چکیده

توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز باتوجه به روند رو به رشد تقاضای انرژی در سالهای آتی امری اجتناب ناپذیراست.این صنعت از صنایع تولید کننده پسماندهایی می‌باشد که در طبقه مواد زاید خطرناک هستند.در این پژوهش پس از شناخت و بررسی فرایند تولید، نقاط تولید پسماند، نوع و حجم پسماندهای تولیدی شناسایی شد.همچنین پسماندهای شناخته شده براساس RCRA، UNEP، بازل وفهرست مدون ایران بررسی وکدهای مخصوص به هرماده اختصاص داده شد.با توجه به ظرفیت تولیدی نفت خام در منطقه سیری به میزان 150 هزار بشکه در روز بطورکلی متوسط پسماندهای تولیدی منطقه سیری 105 هزار بشکه پسماند در روز تخمین زده شد که از این مقدار متوسط مواد زاید خطرناک منطقه 70% از سهم کل مواد زاید تولیدی وهمچنین مقدار متوسط مواد زاید غیرخطرناک منطقه 30% از حجم کل زایدات منطقه را شامل می شود.براساس طبقه بندی RCRA از کل مواد شناسایی شده در جزیره،1 ماده جز مواد زاید خطرناک در فهرست مواد سمی متقدم، 1 ماده جز مواد زاید خطرناک حاد یا فهرست P، 3ماده جز مواد زاید خطرناک سمی یا فهرست U قرار گرفته است.براساس طبقه بندی بازل نیز 11 ماده زاید شناسایی شده کد Yو2 ماده زاید کد A را به خود اختصاص دادند.براساس طبقه بندی UNEP 25% از مواد زاید شناسایی شده در گروههای A،B وE ،19% از مواد زایدشناسایی شده در گروهC و6% از مواد در گروه F و30% موادزاید در طبقه غیرخطرناک شناسایی شدند.همچنین براساس طبقه بندی آیین نامه سازمان حفاظت محیط زیست ایران، 9 ماده زاید غیرخطرناک و 20ماده زاید خطرناک شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات