بررسی آلودگی چند گونه فلفل مصرفی به فلزات سنگین سرب و کادمیوم در شهرستان سنندج

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست دانشگاه آزاد واحد همدان

3 استادیار گروه شیمی و آلودگی خاک، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، همدان، ایران

10.22034/jest.2018.17638.2634

چکیده

زمینه و هدف: با گسترش آلاینده‌های محیطی و به‌تبع آن ورود آن‌ها به زنجیر غذایی، بررسی در مورد انواع آلودگی و بهداشت مواد غذایی حائز اهمیت می‌باشد. به دلیل برخوداری شهر سنندج از پتانسیل بالا برای تولیدات کشاورزی و متعاقبا تاثیر فاضلابهای شهری و فعالیتهای کشاورزی نظیر استفاده از کودها و سموم شیمیایی مختلف بر روی کیفیت خاک، گیاه و نهایتا سلامت انسان، لازمه انجام این پژوهش شد.
روش بررسی: در این پژوهش سعی شده است تا توزیع فلزات سنگین سرب و کادمیوم در چند گونه فلفل مصرفی شهر سنندج مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور به صورت تصادفی چند گونه فلفل مصرفی (فلفل سبز خوراکی، فلفل دلمه ای سبز، فلفل دلمه ای نارنجی و فلفل سبز باریک) از سطح شهر تهیه گردید. نمونه ها پس از شسته شدن و خشک شدن آسیاب شده و آماده انجام آزمایش شدند، سپس به وسیله دستگاه نشر اتمی مورد سنجش قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که کمینه و بیشینه میانگین غلظت عناصر در نمونه های فلفل بر حسب میلی گرم در کیلوگرم برای سرب با 0/0006±0/001و 0/264±0/7 به ترتیب مربوط به فلفل دلمه‌ای سبز و فلفل سبز باریک.، برای کادمیوم با 0/264±0/8و 0/264±1/6 به ترتیب مربوط به فلفل دلمه‌ای سبز و فلفل سبز خوراکی می باشد.
بحث و نتیجه گیری: استفاده بی رویه و طولانی مدت از نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای فسفاته، استقرار صنایع، حمل و نقل و استفاده از فاضلاب شهری برای آبیاری می تواند ضمن آلودگی محصول فلفل، تبعات بهداشتی غیرقابل جبرانی را نیز برای مصرف کنندگان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات