روشهای عملی کاهش مصرف انرژی در یک مجموعه مسکونی با رویکرد تمرکز بر روی بام ساختمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشگاه ایلام/ پژوهشگر

3 پژوهشگر / دانشگاه ایلام

10.22034/jest.2018.17626.2632

چکیده

از مهمترین موضوعاتی که در چند دهه اخیر مورد توجه اکثر کشورهای صنعتی پیشرفته قرار گرفته است، بحث بهینه سازی مصرف انرژی به دلیل کاهش ذخایر انرژی جهان و آلودگی های ناشی از آن می باشد. یکی از جنبه های مهم کاربرد انرژی در ساختمان ها، عملکرد حرارتی آنها می باشد. پیش بینی عملکرد حرارتی ساختمان ها در راستای تخمین میزان بار سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز ساختمان با حفظ شرایط آسایش ساکنین، حائز اهمیت است. یکی از پارامترهای تأثیرگذار در رفتار حرارتی یک بنا، انتقال حرارت از طریق پوسته ی خارجی آن ساختمان می باشد. به همین دلیل، ارائه راهکارهای بهینه سازی پوسته ی خارجی در پروسه ی ممیزی انرژی در اولویت قرار می گیرد. منظور از بهینه سازی مصرف در یک ساختمان این است که مقادیر ضریب انتقال حرارت کلی برای دیوارها، پنجره ها، سقف و نوع پنجره ها، ظرفیت حرارتی مصالح و سیستم های تهویه مطبوع را تغییر داده، نتایج را تحلیل نموده و بهینه ترین حالت، با کمترین میزان مصرف انرژی را انتخاب کنیم. یکی از ابزارهای ضروری برای مطالعه مصرف انرژی در ساختمان ها، نرم افزارهای شبیه سازی انرژی در ساختمان می باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Design Builder راهکارهای مدیریتی جهت ایجاد تغییرات در پوسته ی خارجی ازجمله سقف، بررسی شده است تا با ارائه ی الگوی بهینه این پوسته، میزان مصرف حامل های انرژی را با درنظر گرفتن شرایط آسایش، کنترل کرد. بدین منظور، نمونه ی مطالعاتی در شهر شیراز در نرم افزار Design Builder مدلسازی شده و تأثیر راهکارهای مدیریت انرژی بر روی سقف بنا، از لحاظ اقتصادی و میزان صرفه جویی در بار اتلافی این ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات