ارزیابی اثرات ریزگردها با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره AHP (مطالعه موردی: شهر اهواز)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

10.22034/jest.2018.17598.2627

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: ریزگرد یکی از پدیده های جوی است که آثار و پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی نامطلوبی بر جای می گذارد. در نتیجه در پژوهش حاضر هدف ابتدا افزایش آگاهی نسبت به موضوع مورد مطالعه و آگاهی دادن به شهروندان و مسئولین از خسارات ناشی از این پدیده می باشد و از همه مهمتر هشدار به مسئولین و مدیران جهت جبران خسارات گذشته این پدیده که شاید قابل جبران باشد.
روش بررسی: در این پروژه سعی شده است ارزیابی اثرات ناشی از ریزگردها که امروزه مشکلات زیادی را برای کشور ما به همراه داشته است محاسبه شود. ابتدا از روش دلفی جهت انتخاب معیارها، زیر معیارها و گزینه ها توسط کارشناسان مربوطه استفاده شد، سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (تحلیل سلسله مراتبی ) میزان تأثیر گذاری معیارها با استفاده از نرم افزار expert choice محاسبه گردید.
یافته ها: مقایسه معیارها و زیر معیارها در هر یک از عوامل زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سلامتی به عمل آمد و میزان تأثیرات با توجه به نظرات متخصصین و خبرگان ساکن شهر اهواز محاسبه گردید که بیشترین صدمه را مردم مناطق درگیر از جنبه جسمی و روانی متحمل می شوند.
نتیجه گیری: دامنه و گستره تأثیرات ریزگرد بر نواحی درگیر بسیار زیاد بوده که بیشترین تأثیر افزایش هزینه ها می باشد که خود مشکلات بسیاری را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات