ارتقا تعاملات اجتماعی در عرصه همگانی محلات معطوف به برنامه ریزی محله - مبنا (نمونه موردی: محله حامد شهر مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

10.22034/jest.2018.17561.2622

چکیده

امروزه در برنامه ریزی و مدیریت شهری خردترین واحد شهری یعنی محله را هدف قرار داده اند و برنامه ریزی محله مبنا نیز بر همین اساس مطرح شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی و ارتقاء تعاملات اجتماعی در عرصه های همگانی بارویکرد محله مبنا به دنبال ارتقای تعاملات اجتماعی در محلات از طریق ارتقا کیفیت بسترهای کالبدی (عرصه های همگانی) و برنامه ریزی مشارکت طلبانه (محله مبنا) می باشد. محدوده مورد مطالعه، محله حامد واقع در منطقه 1 شهر مشهد است. روش مورد استفاده از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی همبستگی است.گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته وبا استفاده از فرمول کوکران تعداد 355 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و روش توزیع پرسشنامه تصادفی ساده می باشد. در تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSاستفاده شده است. آزمونهای آماری که در این پژوهش استفاده شد شامل آزمونهای T تک نمونه ای، T دو جامعه مستقل، فریدمن و همبستگی میشود. بر مبنای یافته های پژوهش، معیارهای "مشارکت"، "ظرفیت سازی" و "فضاهای اجتماع پذیر" مقدار سطح معنی داری آنها از 05/0 کمتر است و همچنین آماره آزمون نیز مثبت میباشد بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت وضعیت مطلوبیت این معیارها بیشتر از حد متوسط است اما معیار "تعلق اجتماعی" با سطح معنیداری کمتر از 05/0 و آماره t منفی، مطلوبیت چندانی ندارد. در رابطه با ظرفیت سازی و تعلق اجتماعی که ظریب همبستگی بین آنها برابر با 272/0 با سطح معنیداری 05/0 ، میتوان گفت که بین آنها رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد ولی این رابطه زیاد قوی نیست. همچنین در رابطه با معیارهای مشارکت و تعلق اجتماعی با ضریب همبستگی 127/0 و سطح معنی داری بیشتر از 05/0 ، رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات