تأثیر استفاده از قارچ‌ های تجزیه کننده ترکیبات لیگنوسلولزی بر میزان مواد مغذی کمپوست تولید شده از باگاس نیشکر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 دانشگاه چمران

10.22034/jest.2018.17586.2624

چکیده

روش بررسی: این مطالعه به منظور تجزیه باگاس نیشکر با استفاده از قارچ‌های تجزیه کننده ترکیبات لیگنوسلولزی در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل قارچ در هشت سطح (فانروکت کریزوسپوریوم، تریکودرما ویرنس، کوریولوس، فانروکت کریزوسپوریوم +تریکودرماویرنس،فانروکت کریزوسپوریوم + یک گونه کوریولوس ، تریکودرما ویرنس+ کوریولوس،فانروکت کریزوسپوریوم + تریکودرما ویرنس+ کوریولوس و شاهد بدون تلقیح) بود. رطوبت نمونه‌ها در حدود 60 درصد وزن باگاس حفظ و به مدت 45 روز در دمای محیط نگهداری شدند. توده‌ها هر 7-5 روز یک بار برای دو هفته اول و پس از آن هفته ای یک بار به منظور هواد‌هی زیر و رو شدند. در انتهای دوره مقادیر فسفر، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، هدایت الکتریکی، پ-هاش و نسبت کربن به نیتروژن نمونه‌ها اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده نشان داد اثر تیمارهای قارچ بر تمام پارامترهای اندازه‌گیری شده نمونه ها معنی‌دار است. بیشترین میزان فسفر، منیزیم، کلسیم ، پتاسیم در تیمار حاوی ترکیب سه قارچ مشاهده شد. کمترین pH (07/7) و بیشترین میزان هدایت الکتریکی(89/2 دسی زیمنس بر متر) در کمپوست تولید شده از کنسرسیوم قارچ مشاهده شد. بیشترین نسبت کربن به نیتروژن بعد از نمونه شاهد در کمپوست حاصل از قارچ تریکودرما ویرنس (8/25) و کمترین میزان این نسبت مربوط به کمپوست حاصل از کنسرسیوم قارچی (37/14) بود.
نتیجه‌گیری: بهترین کمپوست‌ تولید شده از نظر دارا بودن عناصر غذایی و پایین بودن نسبت کربن به نیتروژن در حضور کنسرسیوم قارچ و بعد از ان در حضور قارچ کوریولوس به‌دست آمد. با توجه به این نتایج می‌توان استفاده از قارچ کوریولوس را جهت تولید کمپوست مناسب حتی به جای کنسرسیوم قارچی پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات