ارایه راهکار جهت انتخاب بهترین فرایند تصفیه فاضلاب با استفاده از مدل AHP در منطقه باباباغی تبریز

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسنده

دانشگاه تهران

10.22034/jest.2018.17447.2609

چکیده

یکی از مهمترین موضوعات قبل از طراحی و اجرای هر تصفیه خانه فاضلاب، انتخاب گزینه تصفیه مناسب می باشد که به میزان زیادی به هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری تصفیه خانه بستگی دارد. انتخاب گزینه تصفیه مناسب، معمولاً پیچیده و دارای عدم قطعیت های زیادی می باشد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن ارزیابی جامع تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره برداری، با ارائه روش سیستماتیک برنامه ریزی هزینه ها و مدل انتخاب فرایند تصفیه مناسب، تصمیم گیری در خصوص انتخاب بهترین فرایند تصفیه در منطقه باباغی تبریز تسهیل گردد.
به منظور انتخاب بهترین مدل تصمیم گیری چندمعیاره در حل مساله انتخاب بهترین فرایند تصفیه فاضلاب، با استفاده از نرم افزار EC2000 مساله انتخاب بهترین فرایند تصفیه بی هوازی از میان 5 فرایند تصفیه بی هوازی که در ایران به بهره برداری رسیده است، با در نظر گرفتن معیارهای اصلی فنی، اقتصادی، محیط زیسی و مدیریتی مورد توجه قرار گرفت و وزن های آنها مشخص گردید. و سپس در نهایت به منظور ارزیابی مدل های مختلف تصمیم گیری، مساله توصیف شده، از روش های مختلف حل گردید و اولویت گزینه ها در هر روش مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات