تاثیر فرا ریشه کلزا و باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس بر شکل‌های شیمیایی کادمیوم در خاک آهکی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز

10.22034/jest.2018.17307.2595

چکیده

در این تحقیق شکلهای شیمیایی کادمیوم در توده خاک و ریزوسفر کلزا با روش عصاره‌گیری دنباله‌ای بررسی شد. همچنین برخی عوامل موثر بر تغییر شکل‌های شیمیایی کادمیوم مانند pH، کربن آلی محلول و جذب فلز توسط گیاه در خاک ریزوسفری و غیر ریزوسفری اندازه‌گیری گردید. خاک ریزوسفری باروش تکان ملایم گیاه و جدا کردن خاک اطراف ریشه‌ها تهیه شد. نتایج نشان داد که غلظت کادمیوم در ریشه بیشتر از اندام هوایی بوده است. pH خاک ریزوسفری در مقایسه با خاک غیر ریزوسفری تغییر معنی‌داری داشت. کربن آلی محلول در ریزوسفر بیشتر از توده خاک بوده است. نتایج روش عصاره‌گیری دنباله‌ای نشان دادکه روند کلی و تمایل سیستم به سمت کاهش فراهمی کادمیوم در ریزوسفر است. نتایج نشان داد که در ریزوسفر خاک کلزا کربن آلی کل، کربن آلی محلول و زیست توده میکروبی به طور معنی‌داری افزایش یافت در حالیکه pH به طور معنی‌داری کاهش یافته بود. همچنین غلظت کادمیوم در ریشه‌ها بالاتراز اندام هوایی بود. شاخص انتقال کادمیوم (نسبت غلظت عنصر در اندام هوایی به ریشه) با افزایش سطح لجن فاضلاب به طور معنی‌داری افزایش یافت. نسبت غلظت فلز در اندام هوایی به غلظت کل فلز در خاک (فاکتور تجمع) نیز روند مشابهی را مانند شاخص انتقال نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات