تعیین معیارهای مؤثر بر احیاء ارزش‏های فرهنگی - تاریخی بافت مرکزی شهرکرمانشاه با رویکرد توسعه گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 رییس بخش هنر و معماری دانشگاه پیام نور و استادیار

10.22034/jest.2018.17309.2597

چکیده

هدف
شهرها به عنوان یکی از مهم ترین میراث های تمدن بشر، از جمله اصلی ترین مقصد های گردشگری، به ویژه گردشگری فرهنگی و تاریخی به شمار می آیند. بنابراین پژوهش حاضر بر آن است که از بین مؤلفه های مختلف (کیفیت فضا، هویت مکانی، تعاملات اجتماعی و اجتماع پذیری و ارتباط غیرکلامی)، با انتخاب بهترین مؤلفه جهت انتخاب مسیری نمونه در بافت مرکزی شهر کرمانشاه، نوعی برنامه عملیاتی توریسم شهری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و از این رهگذر باب مطالعات جدیدی را برای احیای ارزش های فرهنگی – تاریخی شهر با رویکرد توسعه گردشگری بگشاید. لذا مطالعه حاضر به دنبال تعیین معیارهای مؤثر بر احیاء ارزش‏های فرهنگی - تاریخی بافت مرکزی شهرکرمانشاه با رویکرد توسعه گردشگری می ‌باشد.
روش بررسی
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن به لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی – تحلیلی با رویکرد SWOT می باشد. همچنین، در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش فرآیند تحلیل سلسله - مراتبی (AHP)‎ استفاده شد.
یافته ها
نتایج این پژوهش نشان داد که از بین مؤلفه های مختلف، عامل کیفیت فضا با وزن‏های 35/0 و 36/0 را به ترتیب از دیدگاه متخصصین و غیرمتخصصین مهمترین معیار مؤثر بر احیاء ارزش‏های فرهنگی – تاریخی بافت مرکزی شهرکرمانشاه می باشد. همچنین محور خیابان مدرس به عنوان مهم ترین و پر مخاطب ترین محور گردشگری منطقه جهت دستیابی به اهداف مورد نظر تعیین شد.

نتیجه گیری
بنابراین با توجه به اثبات نقش موثر کیفیت فضا در افزایش تعاملات اجتماعی و توسعه گردشگری پیشنهاد می شود این بافت منطبق با ویژگی های فرهنگی و تاریخی و رعایت مولفه های تخصصی، بهسازی و نوسازی شود تا زمینه را برای تعاملات اجتماعی و توسعه گردشگری را در منطقه فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات