ارزیابی توان اکولوژیک برای اکوتوریسم غرب لرستان

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پیام نور تهران

2 هیات علمی / دانشگاه تهران

3 هیات علمی / دانشگاه پیام نور تهران

10.22034/jest.2018.17119.2579

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که محیط‎زیست طبیعی توان اکولوژیکی معین ومشخصی برای استفاده‎ی انسان دارد، برای دستیابی به توسعه باید ارزیابی توان اکولوژیک آن در چارچوب برنامه‌ریزی منطقه‎ای انجام شود. تا بارگذاری جمعیت و فعالیت در مکان امکان‎پذیر شده و حداقل خسارت به منابع و محیط‎زیست وارد شود. این مطالعه با هدف ارزیابی توان اکولوژیک و پهنه‎بندی منطقه غرب لرستان برای توسعه اکوتوریسم، با بکار‎گیری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل‎های تصمیم‎گیری چند معیاره انجام گرفت.
روش بررسی: داده‌های مورد استفاده در پژوهش، مجموعه‌ای از لایه‌های مکانی منابع و جاذبه‌های گردشگری، عوامل طبیعی و زیرساخت‌های انسانی مؤثر در گردشگری هستند. روش تحلیل داده‌ها بر تعیین معیارهای کمی و کیفی مؤثر در ارزیابی و بکارگیری روش ترکیب خطی وزنی در قالب مدل‌ AHP –Fuzzy برای تلفیق لایه‌ها بوده است. پس از تهیه نقشه پهنه‏بندی توان اکوتوریسم منطقه با روش‌ نامبرده، با نقشه حرایم و پهنه‌های ممنوعه، (با روش منطق بولین) ترکیب شده و نقشه‏ی نهایی پهنه‏بندی توان اکوتوریسم در پهنه‎های بدون محدودیت منطقه تهیه شد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می‎دهد در روش Fuzzy-AHP 1/38 درصد از منطقه، برای توسعه اکوتوریسم مطلوب است. مناطق با محدودیت توسعه گردشگری در حدود 3/18 درصد از منطقه را پوشش می‌دهد، مساحت پهنه‌های قابل توسعه برای اکوتوریسم منطقه در حدود 6/31 درصد بدست آمد. نتایج آزمون یافته‌های پژوهش با یافته‌های دیگران و مقایسه با بازدیدهای میدانی از منطقه مورد مطالعه نشان داد که استفاده هم‏زمان از مدل‎های Boolian، Fuzzy و AHP در فرآیند ارزیابی، نتایج دقیق-تر و نزدیکتر به واقعیت ارائه می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات