مکانیابی نیروگاه خورشیدی در مناطق گرمسیری ساحلی با منطق فازی : (نمونه موردی استان هرمزگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 university of Tehran

10.22034/jest.2018.17092.2589

چکیده

استان هرمزگان از نظر اقلیمی از مساعدترین مناطق ایران برای بهره برداری از انرژی خورشیدی است. موقعیت استان در منطقه فوق حاره‌ای و مشخصات اقلیمی، ساعات آفتابی بالا و گرمای هوا باعث شده تا از نظر پتانسیل انرژی خورشیدی مطلوب باشد. هدف اصلی این مقاله مکانیابی و شناسایی مناطق مستعد استان برای بهره برداری از انرژی خورشیدی با تاکید بر ویژگی های اقلیمی می باشد.
انتخاب مکان مناسب برای استقرار نیروگاه خورشیدی نیازمند در نظر گرفتن عوامل متعددی است . به این منظور، به کارگیری سیستمی یکپارچه متشکل از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با استفاده از منطق فازی و ترکیب خطی وزن دار(WLC) و فرایند تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) ابزار مناسبی برای مکانیابی نیروگاه خورشیدی می باشند.
در این تحقیق برای تعیین مکان های مناسب استقرار نیروگاه خورشیدی در استان هرمزگان از معیارهای شیب، جهت، ارتفاع، فاصله از شهر، فاصله از جاده، پتانسیل خورشید، تعداد روزهای گرد و خاکی، رطوبت، ساعات آفتابی، تعداد روزهای ابری و لایه های محدودیت مناطق حفاظت شده، منابع آبی، تالاب ها و شهرها و جاده ها استفاده شد. نقشه های مربوط به هر یک از لایه ها در محیط نرم افزار ایدریسی استاندارد سازی و به صورت فازی تهیه شد در ادامه برای وزندهی و تلفیق لایه ها از فرایند تحلیل سلسه مراتب (AHP) و WLC استفاده شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که لایه های پتانسیل خورشید، ساعات آفتابی، ارتفاع و تعداد روزهای ابری به ترتیب بالاترین وزن را به خود اختصاص دادند. لایه های آب و هوایی مهمترین لایه ها در این مطالعه می باشند. با توجه به نقشه بدست آمده نهایی، بهترین مناطق برای احداث نیروگاه خورشیدی مشخص شد. این مناطق شامل مناطق شمال استان هرمزگان می‌باشد و شهرهایی که در این مناطق مستعد واقع می‌باشند شامل شهرهای حاجی آباد، فارغان و زیارت علی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات