مقایسه تطبیقی تاثیر اقلیم بر توسعه فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک ANP (نمونه های مورد مطالعه:یزد وسنندج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

10.22034/jest.2018.13243.2588

چکیده

فضای سبز شهری بخش جدایی ناپذیری از مجموعه شهرها تلقی می شود. مهمترین ویژگی فضای سبز شهری، کارکرد زیست محیطی آن است که ان را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار می کند. انسان امروزی بی تردید از این موضوع آگاه است که بدون وجود فضاهای سبز در شهرها، امکان ندارد که شهر پایدار بماند اما شاید کمتر به این مسئله اندیشیده باشد که چگونه با توجه به شرایط اقلیمی به توسعه پایدار این فضاها کمک کند. در این مقاله با شناسایی و معرفی مهمترین معیارهای اقلیمی موثر در گسترش فضای سبز شهری، که به صورت مقایسه ای برای دو شهر سنندج و یزد با دو اقلیم کاملا متفاوت انجام گرفته است راهبردی در جهت توسعه بهینه فضای سبز در نظر گرفته شده است. رتبه بندی معیارها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) در نرم افزار SUPER DECISION به عنوان یک ابزار مناسب تجزیه و تحلیل و ارزیابی صورت گرفته است. در پایان با استفاده از مقایسه تطبیقی معیار ها و زیر معیارهای مناسب تعیین شده اند که نشان داده اند که معیار آب برای هر دو شهر در اولویت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات