بررسی نگرشهای زیست محیطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران براساس مقیاس EAS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران رئیس موسسه علوم تربیتی و روانشناسی

10.22034/jest.2018.18626.2740

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نگرشهای زیست محیطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران می باشد.این پژوهش همچنین به بررسی تفاوت این نگرشها از لحاظ جنسیت ، رابطه بین آگاهی ها و رفتارهای زیست محیطی و تفاوت نگرشهای زیست محیطی میان پایه های مختلف تحصیلی در این دانش آموزان پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه روش پیمایشی بوده است. نمونه آماری 479 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران به روش چندمرحله ای خوشه ای انتخاب شده است.دراین تحقیق داده ها توسط مقیاس نگرشهای زیست محیطی (EAS) که توسط ایلکراوگلو و همکارانش در سال 2013 ساخته شده بود، گردآوری شد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که نمونه مورد بررسی از نگرشهای مثبتی نسبت به محیط زیست برخوردار هستند. هرچند اینکه دربرخی از موارد(مانند هدف اصلی کاشت درختان، موافق بودن ساخت ساز در پارکهای جنگلی وملی، ضروری بودن برخی گونه ها و همچنین مشکل بیابان سازی زمین ) آگاهی کافی ندارندو عدم اطمینان خود را ابراز نمودند.همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین نگرشهای زیست محیطی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. علاوه بر آن بین آگاهی ها و رفتارهای زیست محیطی رابطه منفی و ضعیفی وجود دارد و تفاوت معناداری در بین نگرشهای زیست محیطی دانش آموزان پایه هفتم و سال آخر دوره دبیرستان دیده نشد و تنها در بین دانش آموزان پایه هفتم و هشتم این تفاوت مشاهده شد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات