تعیین راهبردهای توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه، ایران

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا / دانشگاه رازی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه محیط زیست، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، استادیار گروه محیط زیست، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشیار گروه محیط زیست، همدان، ایران

10.22034/jest.2018.18589.2736

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: هدف از توسعه پایدار شهری که یکی از زیر مجموعه های توسعه پایدار می باشد دستیابی به توسعه متوازن و حفظ پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. برنامه ریزی راهبردی با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، ابزاری مناسب برای تدوین راهبردهای توسعه پایدار در شهرها می باشد. هدف از این مطالعه، شناسایی ظرفیت ها، پتانسیل ها و محدودیت های توسعه پایدار شهر کرمانشاه و دستیابی به شرایط مدیریت بهینه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد.
روش بررسی: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل برنامه ریزی راهبردی در قالب مدلSWOT و ماتریس کمی سازی برنامه ریزی راهبردی (QSPM) و روشAHP ، راهبردهای مختلف برای برنامه ریزی توسعه پایدار شهر کرمانشاه شناسایی و از میان آنها بهترین راهبرد انتخاب شده است.
یافته ها: ارزیابی وضعیت موجود توسعه پایدار شهر کرمانشاه نشان می دهد که راهبرد تدافعی، اصلی ترین سناریوی قابل تاکید و توجه برای این شهر جهت کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدها می باشد.
بحث و نتیجه گیری: از آنجا که نقاط ضعف بر نقاط قوت و تهدیدها بر فرصت ها برتری دارند و نوع استراتژی تعیین شده استراتژی دفاعی می باشد، 25 راهکار در راستای کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدها تدوین شده است. بر اساس نتایج حاصل از ماتریس QSPM، ایجاد و توسعه فضاهای اکوتوریستی، تفریحی و تفرجی، برخورد جدی و سختگیرانه تر نیروی انتظامی با جرائم، احداث تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت کافی، افزایش ارتباط با کشور عراق از طریق صادرات و واردات کالا به منظور ایجاد فرصت های شغلی مختلف و رونق اقتصادی، به عنوان مهمترین راهکار تعیین گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات