تحلیلی بر چالش های توسعه اکوتوریسم و تدوین راهبردهای توسعه آن با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: شهرستان مهاباد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدرس گروه شهرسازی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

10.22034/jest.2018.18473.2726

چکیده

زمینه و هدف: امروزه گردشگری یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. توسعه صنعت گردشگری، بویژه برای کشورهای در حال توسعه که معضلاتی همچون میزان بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر این اساس اهداف مدنظر این پژوهش از یک سو، شناسایی اولویت جاذبه های گردشگری، میزان رضایت گردشگران، وضعیت زیر ساخت ها، تسهیلات و خدمات گردشگری شهرستان و سنجش میزان تاثیر جاذبه های طبیعی در توسعه شهرستان می باشد و از سوی دیگر تعیین راهبردهای مناسب توسعه گردشگری بر اساس نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت های شناسایی شده در مدلSWOT است.
روش بررسی: روش تحقیق این پژوهش براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش، توصیفی _ تحلیلی می باشد. در همین راستا جهت دست یابی به اهداف تحقیق به کمک مطالعات کتابخانه ای و میدانی و سپس با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از گردشگران و کارشناسان اطلاعات لازمه جمع آوری شده و سپس در محیط نرم افزارهای SPSS و Excel تحلیل‌های آماری مورد نیاز بر روی داده‌های به دست آمده صورت گرفته است.
نتایج: یافته های پژوهش بر اساس مطالعات انجام شده در شهرستان مهاباد نشان می دهد که در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نقاط ضعف بر نقاط قوت و تهدیدها بر فرصت غلبه دارند، در نتیجه می توان گفت که برای دستیابی به توسعه گردشگری در شهرستان مهاباد، نیاز به برنامه ریزی جامع برای حد اکثر استفاده از نقاط قوت، تقویت فرصت ها، مقابله با تهدیدات به خوبی احساس می شود. فلذا در پژوهش حاضر سعی شده است در این راستا گام نهاده تا در نهایت ماتریس راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان مهاباد تهیه شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات