بررسی روند تغییرات سطح ایستابی آبهای زیر زمینی و رابطه آن با Ec,Cl,Na,TDs درچاه های آب شرب شهرستان رباط کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

10.22034/jest.2018.18465.2724

چکیده

آب زیر زمینی یکی از مهمترین منابع تامین آب شیرین مورد نیاز انسان است امروزه بهره برداری از آبهای زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، صنعت و شرب توسعه زیادی پیدا کرده است و در مناطق خشک و دور از آب شیرین تنها راه تامین آب می باشد البته اگر بهره برداری از آبهای زیر زمینی بیش از حد استاندارد باشد باعث افت سطح ایستابی شده که افت سطح ایستابی با بارندگی و ورود جریان های آبی تا حدودی قابل جبران می باشد ولی اگر افت شدید باشد باعث خشک شدن چاه یا منبع آبی می شود و نیز باعث تغییراتی در آب شده که این تغییرات در جهت کاهش کیفیت آب می باشد. در بررسی هایی که در طی یک دوره یکساله از آذر ماه سال 92تا آذرماه سال93 بر روی سطح ایستابی 15چاه آب شرب شهرستان رباط کریم به عمل آمد با ترسیم نقشه های هم ارزش توسط GIS و بررسی پارامترهای کیفی منطقه ،سعی بر آن شده رابطه بین پارامترهای کیفی از قبیل کلر ،سدیم ،کل جامدات محلول، هدایت الکتریکی را با سطح ایستابی مقایسه و مشاهده نمود با افزایش سطح ایستابی (افت سطح ایستابی) هر کدام از پارامترهای نام برده چه تغییراتی کرده و چه راهکارهایی جهت بهبود منابع آب باید در آینده بکار گرفت .

کلیدواژه‌ها

موضوعات