بهینه‌سازی تغییرات کاربری اراضی آینده با استفاده از مدل CLUE-s در شهرستان رامیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه سمنان

10.22034/jest.2018.18459.2721

چکیده

زمینه و هدف: تغییرات کاربری اراضی و تبدیل منابع طبیعی به زمین‌های کشاورزی و مناطق مسکونی مشکل بزرگی در بسیاری از کشورهای جهان است. تغییرات کاربری اراضی عامل تعیین کننده مهمی در فرآیندهای هیدرولوژیکی بوده و متغیرهای هیدرولوژیکی مانند حجم رواناب، فراوانی سیل، جریان پایه، جریان سطحی و زیرسطحی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت کاربری اراضی مدل‌های زیادی به‌منظور تغییرات کاربری اراضی ارائه شده است. هدف اصلی این تحقیق شبیه‌سازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان رامیان برای آینده بود.
مواد و روش‌ها:. در ابتدا با استفاده از روش‌های سنجش از دور و تصاویر ماهواره لندست نقشه کاربری اراضی سال‌های 2000 و 2012 تهیه شد، سپس مدل CLUE-s برای شبیه‌سازی کاربری اراضی سال 2030 و طراحی سناریوها استفاده گردید. پنج سناریو با استفاده از مدل CLUE-s و تعریف محدودیت‌های تغییرات کاربری اراضی طراحی شد.
نتایج و بحث: نتایج نشان داد مهمترین تغییر کاربری در شهرستان رامیان تبدیل جنگل‌ها و مراتع به زمین‌های کشاورزی و مناطق مسکونی است. 07/18 کیلومتر مربع از جنگل‌ها و مراتع به زمین‌های کشاورزی و مسکونی تبدیل شده است. البته در سناریوهای طراحی شده تبدیل این طبقات کاربری اراضی در محل‌های خاصی محدود شده بود. شبیه‌سازی کاربری اراضی و طراحی سناریو ابزار مفیدی برای برنامه‌ریزان و مدیران منابع طبیعی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات