تعیین استراتژیهای بهینه مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در شرکت پیراحفاری ایران با استفاده از آنالیز SWOT و ماتریس QSPM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد حفاظت محیط زیست/شرکت پیراحفاری ایران

10.22034/jest.2018.18387.2719

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: رشد بسیار سریع تکنولوژی و کاهش عمر مفید تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی از یک طرف و تنوع بسیار زیاد عناصر و مواد بکار رفته در ساخت این تجهیزات و آثار نامطلوب دفع پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی بر محیط زیست و انسان، از طرف دیگر، برنامه ریزی سریع و دقیق جهت واکنش مناسب در قبال اینگونه پسماندها را طلب می کند. هدف این مطالعه، بررسی نحوه مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در شرکت پیراحفاری ایران از بعد عوامل درونی و بیرونی با استفاده از ماتریس SOWT و تعیین استراتژی های برتر مدیریت زیست محیطی اینگونه پسماندها با استفاده از روش QSPM می باشد.
روش بررسی: نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات پیش روی مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در شرکت پیراحفاری با مصاحبه با کارکنان و کارشناسان محیط زیست شرکت و با استفاده از مدارک و اسناد مشخص شده و ماتریس SWOT ترسیم گردید، سپس استراتژی های مدیریتی تعیین و با استفاده از ماتریس QSPM اولویت بندی شدند.
یافته ها: براساس نتایج، شرکت پیراحفاری ایران از بعد عوامل داخلی مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی دارای ضعف بوده (امتیاز 35/2) و از بعد عوامل خارجی دارای قوت است (امتیاز 55/2)؛ از اینرو، استراتژی های شرکت از نوع محافظه کارانه می باشند.
نتیجه گیری: تعامل با سازمان های ذیربط جهت تعمیر و اهداء تجهیزات معیوب الکتریکی و الکترونیکی و جداسازی اجزای خطرناک آنها پیش از دفع نهایی با 8/8 امتیاز و استفاده از دستورالعمل ها جهت بهینه سازی نحوه جمع آوری و نگهداری پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی با 11/8 امتیاز بعنوان استراتژی های برتر در این بررسی مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات