تحلیل سطح مشارکت روستاییان اطراف تالاب هشیلان و چالش‌ها و راهکارهای حفاظت از دیدگاه آنها

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیئت علمی

10.22034/jest.2018.18386.2718

چکیده

زمینه و هدف:امروزه اهمیت مشارکت در حفاظت از محیط زیست امری مهم می‌باشد. از آنجایی که جوامع محلی بیشترین ارتباط را با این عرصه‌ها دارند، بنابراین در پژوهش حاضر به مشارکت جوامع در این زمینه پرداخته شد.
روش تحقیق:پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی،روش تحقیق بکار رفته کیفی-کمی و روش مطالعه موردی است. در گردآوری اطلاعات از تکنیک‌های ماتریس اولویت‌بندی مشکلات، شناسایی راه‌حل‌های محلی و بیرونی و مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختارمند همراه با تشکیل گروه متمرکز و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد .نمونه مورد مطالعه بصورت هدفمند از بین کشاورزان روستاهای هشیلان، سراب‌شله، لعل‌آباد و ملک‌تپه در شهرستان کرمانشاه، انتخاب شد. در پردازش اطلاعات از تحلیل محتوا استفاده و اعتبار یافته‌ها از طریق فرآیند سه گوشه‌سازی تایید شد.
یافته‌ها:نتایج نشان می‌دهد که چالش‌هایی از جمله کمبود نیروی محیط‌بانی بومی،تعارضات بین روستاییان و محیط زیست، ضعف قوانین و مقررات حفاظتی،پایین بودن آگاهی عمومی و درک ارزش تالاب،تغییر کاربری اراضی تالاب، حضور شکارچیان،آلوده شدن تالاب توسط برخی از کشاورزان و سودجویان،ناهنجارهای اجتماعی ایجاد شده توسط گردشگران و تعارضات روستاییان با یکدیگر در زمینه حفاظت از تالاب است، در مشارکت حاشیه‌نشینان تالاب هشیلان به منظور حفاظت از تالاب وجود دارد،اگرچه مشکل کمبود نیروی محیط‌بانی بومی محسوس‌تر می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که، چالش‌ها عمدتا از سوی عوامل خارج از روستا بوده، که باید توسط سازمان‌های دولتی پیگیری شود. همچنین فرهنگ‌سازی در زمینه‌ی حفاظت از تالاب از جمله ضروریات ماندگاری تالاب است که نشان می‌دهد رفع چالش‌های موجود صرفا اقدامی دولتی نبوده و نیازمند مشارکت جوامع محلی نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها