جداسازی و شناسایی Proteus sp. مقاوم به کادمیوم و بررسی پتانسیل آن در حذف بیولوژیکی کادمیوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 کارشناس آزمایشگاه . دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

10.22034/jest.2018.18266.2709

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: آلودگی اکوسیستم‏ها با فلزات سنگین مبحث مهمی در دنیای امروز است. حذف فلزات سنگین از مکان‏های آلوده با استفاده از میکروارگانیسم‏ها، در مقایسه با روش‏های شیمیایی مقرون به صرفه‏تر است. هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی باکتری‏های مقاوم به کادمیوم، تعیین کم‏ترین غلظت مهاری کادمیوم (MIC) و بررسی توانایی حذف کادمیوم توسط سویه‏ها بود.
روش بررسی: جداسازی باکتری‏های مقاوم با روش غنی‏سازی در محیط کشت حاوی فلز کادمیوم صورت گرفت. MIC کادمیوم با روش رقیق سازی در آگار و میزان حذف کادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی بررسی شد. شناسایی با روش برگی ((Bergey و مطالعات فیلوژنتیک بر مبنای توالی ژنrRNA 16S انجام شد.
یافته‏ها: در این مطالعه 40 سویة مقاوم به کادمیوم از رودخانه سالور در شهرستان اسلامشهر جدا شدند. نتایج نشان داد سویة ST1 که از رسوبات جدا شده بود، مقاومت بالایی به کادمیوم داشته و MIC کادمیوم برای این سویه mM 6 بود. این سویه توانایی حذف 2/65 % کادمیوم را از محلول mM 1 کادمیوم داشت. مطالعات مولکولی نشان داد که سویة جدا شده به جنس Proteus تعلق داشته و 99 % با Proteus mirabilis مشابهت دارد. سویه جدا شدهProteus sp. HM_AF12 نامیده شد و توالی نوکلئوتیدی آن در GenBank ثبت شد. این سویه توانایی تحمل محدوده وسیعی از pH (9-5/5) را داشته و در 5/7 % نمک نیز رشد می‏کرد.
نتیجه‏گیری: نتایج نشان می‏دهد که Proteus sp. HM_AF12 می‏تواند یک جاذب زیستی کم هزینه و دوست‏دار محیط زیست باشد و کاربردهای مهمی در حذف کادمیوم از محیط‏های آلوده داشته باشد.
واژگان کلیدی: Proteus sp. HM_AF12، حذف زیستی، کادمیوم، رودخانه سالور

کلیدواژه‌ها

موضوعات