تنوع زیستی سه جدایه ایرانی ریزجلبک Dunaliella و پتانسیل بالقوه آنها برای کاربردهای بیوتکنولوژیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی غرب و شمالغرب کشور، تبریز، ایران

10.22034/jest.2018.18254.2716

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: کشور ایران زیستگاه‌های متنوعی برای ریزجلبک Dunaliella در دریاچه‌ها و تالاب‌های شور خود دارد. تا کنون مطالعات محدودی در زمینه رفتار فیزیولوژیکی جدایه‌های بومی ایران از جنس Dunaliella، در شرایط متفاوت محیطی از جمله شدت نور و غلظت نمک صورت گرفته است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل سه عاملی با دو سطح نور (25 و 500 میکرومول فوتون بر متر مربع بر ثانیه)، سه سطح شوری (2، 3 و 4 مولار نمک NaCl) و چهار جلبک ( ایزوله‌هایSH1، M1، G28 و سویه (CCAP19/18 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. جدایه‌های مورد آزمایش از بندر شرفخانه دریاچه ارومیه (SH1)، مهارلو (M1) و تالاب گاوخونی (G28) انتخاب شدند. سویه غیر بومی و استاندارد CCAP19/18 به منظور مقایسه رفتار جدایه‌های بومی استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که رفتار فیزیولوژیک ریزجلبک نه تنها به عوامل محیطی، بلکه به ویژگی‌های ژنتیکی و پتانسیل‌های متابولیسمی ریزجلبک مذکور مرتبط می‌باشد. جدایه شرفخانه در نور 25 میکرومول‌فوتون‌برمربع‌بر‌ثانیه و شوری 3 مولار بیشترین تعداد سلول در واحد حجم و محتوی کلروفیل کل در هر سلول را نشان داد. در حالیکه بالاترین محتوی کاروتنویید در جدایه مهارلو در محیطی با شوری 3 مولار نمک و تحت نور 25 میکرومول‌فوتون‌بر‌متر‌مربع‌بر‌ثانیه اندازه‌گیری شد.
بحث و نتیجه‌گیری: با بررسی نتایج می‌توان پیشنهاد کرد که الف) جدایه ارومیه استعداد رشد و تکثیر بالایی داشته، و برای مقاصد با هدف تولید زیست توده بالا مناسب است ب) جدایه‌های‌ دریاچه‌های ارومیه و مهارلو برای استحصال کلروفیل و کاروتنویید مناسبترند. ج) استفاده از جدایه مهارلو در مطالعات فتوسنتزی منطقی به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات