ارزیابی ریسک سلامت منابع آب اطراف مجتمع مس میدوک شهربابک استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

10.22034/jest.2018.18229.2705

چکیده

چکیده
امروزه معدنکاری، فرآوری مواد معدنی و عملیات وابسته به آن جزء فعالیت هایی با قابلیت آسیب رسانی به محیط زیست محسوب می شوند. هنگامی که فلزات سنگین وارد بوم سازگان آبی می شوند، به علت توانایی انباشتگی زیستی سبب تنش می شوند. از این رو این تحقیق، با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین(مس،سرب و کادمیوم) و تعیین شاخص های فلزی منابع آب وارزیابی ریسک سلامت برای بیماران سرطان زایی وغیر سرطان زایی در آب های اطراف مجتمع مس میدوک شهربابک انجام پذیرفت.
به منظور مطالعه کیفیت آب و غلظت عناصر سنگین منابع آب اطراف مجتمع مس میدوک در پائیز 94 از 10 منبع آب نمونه برداری انجام شد. غلظت عناصر سنگین ( کادمیوم، مس وسرب) در هر نمونه توسط دستگاه جذب اتمی مدل 700 ContrAA اندازه‌گیری گردید.
بر اساس نتایج میانگین غلظت مس، سرب وکادمیوم به ترتیب 17/22، 06/15و 6398/0 میکروگرم بر لیتربدست آمد. مقادیر میانگین MI و HPI نیزبه ترتیب00173036/ 0و 511026/0 بدست آمد. ارزیابی ریسک سلامت برای بیماری سرطانزایی 5-10 * 52/6 و برای بیماریهای غیر سرطانزایی7-10 * 20/5 بدست آمد.
مقایسه نتایج حاصل از 10 ایستگاه مطالعاتی نشان می دهد غلظت مس و کادمیم پایین تر ولی مقدار سرب ازحد استانداردها ملی و جهانی بالاتر بود و آب های منطقه شدیداً به فلز سرب آلوده اند. نتایج ارزیابی ریسک سلامت از نظر سرطان زایی و غیر سرطان زایی در طول دوره تحقیق ریسک سلامت برای بیماری های سرطان زایی بیشتر از غیر سرطان زایی بود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات