تحلیل شاخص های زیست محیطی در پارک ساعی تهران

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارمند شهرداری منطقه 6

2 دانشیار

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

10.22034/jest.2018.18170.2699

چکیده

هدف کلی تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی شاخص‌های مدیریت زیست محیطی پارک‌ ساعی بود. جامعه آماری آن‌را بازدیدکنندگان از پارک ساعی تشکیل می‌دادند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، حجم نمونه مورد نظر 384 نفر تعیین گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای‌ بود که شامل بخش‌های ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای پاسخگویان و شاخص‌های مدیریت زیست محیطی شامل: نوع گونه‌های گیاهی، منابع آب، نحوه دفع آب‌های سطحی و سیستم دفع فاضلاب، وضعیت نگهداری، روش‌های مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی، مدیریت پسماندهای پارک، موازین زیست محیطی در کاربرد سموم و کودهای شیمیایی، کاهش آلودگی های صوتی، پایه چراغ سولار، نوع آبیاری مناسب، نگهداری حیات وحش و تاثیر روحی و روانی پارک بود. روایی محتوایی پرسشنامه‌ با نظرخواهی از اساتید و متخصصین و صاحب‌نظران مجرب صورت پذیرفت و قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ تعیین گردید که میزان آن برای مقیاس‌های اصلی پرسشنامه بالای 7/0 کسب گردید که قابل قبول بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 20صورت گرفت. رتبه‌بندی شاخص‌های مدیریت زیست محیطی پارک ساعی نشان داد که شاخص‌های "آلودگی‌های صوتی" و "کیفیت و کمیت کود" در بالاترین و "وضعیت رسیدگی و نگهداری حیات وحش" و "دفع آب‌های سطحی و سیستم فاضلاب" در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار گرفتند. همچنین، این یافته‌ها تحقیق نشان داد که ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای مختلف شهروندان در رضایت آنها در شاخص‌های مدیریت محیط زیست تاثیرگذار بوده است و بین دیدگاه‌های گروه‌های مختلف نیز بر اساس این ویژگی‌ها تفاوت وجود داشت به طوری‌که بین سن و میزان تحصیلات پاسخگویان و میزان رضایت مراجعه‌کنندگان از شاخص‌های مدیریت زیست محیطی پارک‌ ساعی تهران رابطه معنی‌دار وجود داشت و بین میزان رضایت مراجعه‌کنندگان از شاخص‌های مدیریت زیست محیطی پارک‌ ساعی تهران بر اساس جنسیت و گروه‌های سنی تفاوت معنی-دار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات