مدل سازی توزیع جغرافیایی و مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ (Rhombomys opimus) در استان گلستان با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 هیئت علمی دانشگاه مازندران

10.22034/jest.2018.18032.2689

چکیده

زمینه و هدف: امروزه مدل سازی توزیع جغرافیایی یک گونه به روش بیشینه آنتروپی با استفاده از داده های سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و تکنیک های آماری سهم بسیار زیادی در مدیریت حفاظت گونه ها دارد. هدف این مطالعه، ارزیابی اثرات متغیرهای محیط زیستی بر توزیع و مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ (Rhombomys opimus) و پیش بینی زیستگاه آن در استان گلستان است.

روش بررسی: برای این منظور 272 نقطه ثبت شده از حضور این گونه و 13 متغیر محیط زیستی، به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شدند. سپس مدل سازی توزیع جغرافیایی و مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ، با استفاده از این نقاط حضور و متغیرها، به کمک نرم افزار MaxEnt به روش بیشینه آنتروپی انجام گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد برخی از متغیرهای محیطی، از جمله متغیرهای ارتفاع، شاخص پوشش گیاهی (NDVI)، تیپ خاک و اقلیم بیشترین تأثیر را در توزیع جغرافیایی و مطلوبیت زیستگاه گونه در مناطق مورد مطالعه داشته اند. در حالی که متغیر شیب کمترین تأثیر را نسبت به سایر متغیرها دارا می باشد.

بحث و نتیجه گیری: براساس مدل سازی انجام شده در این تحقیق، زیستگاه جربیل بزرگ به صورت پیوسته است. به طوری که حدود 1/10 درصد از سطح استان گلستان به عنوان زیستگاه مطلوب جربیل بزرگ پیش بینی شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات