بررسی تاثیر منظر کانونی میادین شهری بر مطلوبیت فضای میدان: مورد پژوهیِ میدان بوعلی سینا در همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استادیار

10.22034/jest.2018.18063.2691

چکیده

منظر شهری با ابعاد مختلف کالبدی، عملکردی و معنایی خود از اهمیت و جایگاه خاصی در سازمان بصری شهر و کیفیت بخشی به فضاهای شهری برخوردار است. اگرچه صرف داشتن نگاه و قرائت منظرین از شهر و فضاهای آن، پاسخگوی مسائل پیچیده شهری نخواهد بود، لیکن توجه به منظر به عنوان ابزار پایه و لازم (و نه کافی) برای قرائت متن شهر در راستای پاسخگوئی به بخشی از مسائل شهری و حقوق شهروندی ضرورت می یابد. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل منظرین مجموعه آرامگاهی ابوعلی سینای همدان و بررسی تاثیر مولفه های عینی و ذهنی منظر شهری این مجموعه در مطلوبیت فضای شهری میدان بوعلی از دیدگاه استفاده کنندگان می باشد. این تحقیق با استفاده از روش مطالعه نمونه موردی و گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده و انجام پرسشنامه در میان 181 نفر از استفاده کنندگان از فضای میدان بوعلی و تحلیل توسط نرم افزار SPSS، صورت گرفته است. براساس یافته های این تحقیق، مجموعه آرامگاه ابوعلی سینا، به دلیل دارا بودن مولفه های مطلوب منظر شهری در کیفیت بخشی به فضای شهری میدان بوعلی نقش به سزایی ایفا نموده است. از جمله این مولفه ها، سادگی، تشخص و صراحت فرم مقبره و مکان یابی در مسیر یکی از مهمترین شاهراه های اصلی می باشند. در نهایت این تحقیق مولفه های عوامل محسوس و ذهنی از قبیل فرم، مکانیابی، اشتهار ابوعلی سینا و قابلیت های عملکردی مجموعه آرامگاه ابوعلی سینا را از جمله عوامل موثر در نقش انگیزی و ماندگاری فضای میدان در ذهن مخاطب و ایجاد و تقویت خاطره و منظر ذهنی ارزیابی نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات