پتانسیل تجمع کادمیوم در گیاه ازولا در سطوح مختلف شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

10.22034/jest.2018.18046.2695

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: پیشرفت سریع فناوری در دهه های اخیر با وجود مزایای فراوانی که برای بشر داشته، منابع طبیعی و اجزای محیط زیست را در معرض آلاینده های مختلف از جمله فلزات سنگین و سمی قرار داده است.
روش بررسی: به منظور بررسی پتانسیل آزولا، برای جذب کادمیم و عناصر غذایی از محلول‌ های آبی با شوری ‌های مختلف یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا شد. سطوح کادمیم عبارت بود از صفر، 5، 10، 20، 40 و 80 میلی گرم در لیتر کادمیم که از منبع سولفات کادمیم به محلول غذایی اپستین اضافه شد. غلظت نمک عبارت بود از صفر، 10، 20، 40 و 80 میلی مولار که از منبع کلرور سدیم به محلول غذایی اپستین اضافه گردید. پس از ساخت محلول های غذایی با شوری و غلظت های مختلف کادمیم در آن گیاه آبزی آزولا به مدت سی روز پرورش داده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که آزولا غلظت های بالایی از کادمیم را در بافت های خود تجمع داد. شوری باعث افزایش جذب کادمیم به وسیله آزولا شد. کادمیم موجود در محلول سبب افزایش غلظت کادمیم (در گیاه)، کلسیم، سدیم، منگنز و مس و کاهش غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، آهن و روی شد. سطوح شوری سبب افزایش غلظت کادمیم و سدیم و کاهش غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز و مس شد. تیمارهای اثرات متقابل کادمیم و شوری سبب افزایش غلظت کادمیم و سدیم و کاهش غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، آهن و روی شدند.
بحث و نتیجه گیری: وجود عنصر سنگین کادمیم و شوری باعث کاهش رشد و حتی باعث مرگ حتمی گیاه در غلظت های بالا شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات