پهنه‌بندی کیفیت آب شرب دشت قزوین با استفاده از طبقه‌بندی شولر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه ملایر

2 کارمند سازمان برنامه و بودجه

3 استادیار دانشگاه بهبهان

10.22034/jest.2018.17993.2682

چکیده

زمینه و هدف: مشکلات کیفیت آب نسبت به کمیت آن از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد، به نحوی که امروزه به عنوان یکی از مشکلات زیست محیطی در نقاط مختلف جهان مطرح است. با توجه به این که پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی یک دشت از مهمترین مراحل در مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی به شمار می‌آید، در این مطالعه پهنه‌بندی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت قزوین با هدف شرب بررسی شده است.
روش بررسی: در این تحقیق آب حاصل از 35 حلقه چاه با 364 نمونه به طور تصادفی و با توزیع مناسب برداشت و از لحاظ سدیم، کلر، سولفات، TDS وTH آنالیز شیمیایی گردید. نیم تغییرنمای تجربی هر یک از پارامترها با استفاده از نرم افزار GS+ محاسبه و مدل‌های مختلف برازش داده شد. سپس به کمک نرم افزار GIS درونیابی به روش کریجینگ صورت گرفت. در نهایت، با استفاده از منطق فازی و طبقه‌بندی شولر نقشه پهنه‌بندی منطقه مورد مطالعه جهت شرب تهیه گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که داده‌های کیفی آب زیرزمینی در این منطقه دارای همبستگی قوی می‌باشد و ساختار مکانی آنها از مدل کروی و گوسی تبعیت می‌کند. با توجه به نقشه نهایی 54 درصد از منطقه برای شرب مناسب، 19 درصد نسبتا مناسب و 28 درصد نامناسب می‌باشد.
نتیجه‌گیری: کیفیت آب کل منطقه براساس دیاگرام شولر در وضعیت قابل قبول قرار می‌گیرد، اما متوسط TDS و TH منطقه طبق استاندارد WHO، بیشتر از حد مجاز می‌باشد. لذا چنانچه روند آلودگی و برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی ادامه یابد با افزایش این دو پارامتر وضعیت آب از نظر شرب در گروه نامناسب قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات