بررسی تاثیر فیلترهای مورد استفاده در مزارع پرورش ماهی بر کیفیت آب خروجی (مطالعه موردی: مزارع پرورش ماهی شهرکرد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

10.22034/jest.2018.19780.2864

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: طرح‌های پرورش ماهی یکی از فعالیت‌های انسانی است که می‌تواند بر کیفیت آب رودخانه‌ها اثر منفی بگذارد. بنابراین کاهش آلودگی آب خروجی مزارع پرورش ماهی از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. در این پژوهش به منظور کاهش آلودگی آب خروجی، فیلترهای گوناگونی از مواد طبیعی در دست بررسی می‌باشد. یکی از مشکلاتی که این فیلترها ممکن است بوجود آورند، کاهش کیفیت آب بوسیله مواد استفاده شده در آن‌ها می‌باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تغییر کیفیت آب خروجی مزارع پرورش ماهی در هنگام عبور از مواد گوناگون جهت ساخت فیلتر، می‌باشد.
روش بررسی: به همین منظور، از یک سری ستون‌هایی (لوله pvc) به ارتفاع 70 سانتیمتر برای بررسی تغییرات pH-Ec و TDS پس از عبور از فیلترهای موردنظر استفاده شد. بدین صورت که لوله‌های مورد نظر از وسط به دو نیم تقسیم شده و بین هر لوله یک لایه ژئوتکستایل قرار داده شد. سپس مواد گوناگونی از جمله زئولیت، تفاله چغندر قند، سبوس گندم و ذرت علوفه‌ای به ارتفاع 10 سانتیمتر درون لوله‌ها ریخته شد و آب به صورت مستمر و به مدت 15 دقیقه از ستون‌ها عبورداده شد. سپس از ورودی و خروجی ستون‌ها در مدت زمان‌های مختلف نمونه‌برداری به عمل آمد.
یافته‌ها: با توجه به نتایج بدست آمده مقادیر Ec و TDSخروجی آب در ابتدا روند افزایشی و با گذشت زمان روند کاهشی داشته است، بطوریکه مقادیر مذکور در ابتدا به ترتیب 26/275 و4/278درصد افزایش پیدا کرده‌اند اما نهایتا به مقدار اولیه آب ورودی بازگشته‌اند. بحث و نتیجه‌گیری: مقایسه کیفیت آب خروجی با مقادیر مجاز خروجی به رودخانه نشان داد که در تمامی زمان‌های یاد شده، مقادیر مذکور در محدوده مجاز قرار دارد و مواد به کار رفته به عنوان فیلتر مشکلی بر کیفیت آب خروجی ایجاد نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات